Η Σημασία του Χρόνου στη Ζώνη Στόχου (Time in Range - TIR) στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Η Σημασία του Χρόνου στη Ζώνη Στόχου (Time in Range – TIR) στον Σακχαρώδη Διαβήτη και οι Σοβαρές Επιπλοκές της Κετoξέωσης

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία από τις πιο διαδεδομένες χρόνιες ασθένειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη έχει αναπτύξει πολλές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση και διαχείριση της ασθένειας. Ένας τέτοιος δείκτης είναι ο χρόνος στη ζώνη στόχου (TIR) για την γλυκόζη στο αίμα (1).

Ο TIR αναφέρεται στο εύρος χρόνου που οι ασθενείς με διαβήτη διατηρούν τα επίπεδα γλυκόζης τους στην επιθυμητή ζώνη, κυρίως μεταξύ 70 και 180 mg/dL (2). Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι η αύξηση του TIR συσχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για επιπλοκές του διαβήτη, όπως διαβητική νευροπάθεια, οφθαλμοπάθεια και νεφροπάθεια (3).

Εντούτοις, οι παράγοντες που μπορούν να διακυβεύσουν τον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα, όπως η κετόξεωση, είναι εξίσου σημαντικοί. Η κετόξεωση συμβαίνει όταν το σώμα αρχίζει να χρησιμοποιεί κετόνια για ενέργεια αντί για γλυκόζη, πράγμα που συμβαίνει συχνά σε ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1 ή καταστάσεις έντονου στρες, όπως ασθένειες ή πείνα (4).

Η κετόξεωση μπορεί να είναι θανατηφόρα αν δεν διαχειριστεί έγκαιρα. Σοβαρές επιπλοκές της κετόξεωσης περιλαμβάνουν την κετακιδωτική οξέωση, την υποκατάσταση των ηλεκτρολυτών, την απορρόφηση νερού και ηλεκτρολυτών από τα νεφρά και την απώλεια βάρους (5). Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε κώμα ή θάνατο (6).

Για την αποτροπή των επιπλοκών αυτών, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί η κετόξεωση έγκαιρα. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση του TIR μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην πρόληψη των επιπλοκών του διαβήτη. Συνεπώς, η παρακολούθηση και η βελτιστοποίηση του TIR, καθώς και η γνώση και η αντιμετώπιση της κετόξεωσης, είναι κρίσιμης σημασίας στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη.

Παραπομπές:

Beck RW, Connor CG, Mullen DM, Wesley DM, Bergenstal RM. The Fallacy of Average: How Using HbA1c Alone to Assess Glycemic Control Can Be Misleading. Diabetes Care. 2017;40(8):994-999. doi: 10.2337/dc16-2481

Vigersky RA, McMahon C. The Relationship of Hemoglobin A1C to Time-in-Range in Patients with Diabetes. Diabetes Technol Ther. 2019;21(2):81-85. doi: 10.1089/dia.2018.0319

Lu J, Ma X, Zhou J, et al. Association of Time in Range, as Assessed by Continuous Glucose Monitoring, With Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2018;41(11):2370-2376. doi: 10.2337/dc18-1131

Misra S, Oliver NS. Diabetic ketoacidosis in adults. BMJ. 2015;351:h5660. doi: 10.1136/bmj.h5660

Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes. Diabetes Care. 2009;32(7):1335-43. doi: 10.2337/dc09-9032

Dhatariya KK, Glaser NS, Codner E, Umpierrez GE. Diabetic ketoacidosis. Nat Rev Dis Primers. 2020;6(1):40. doi: 10.1038/s41572-020-0174-5

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Diabetes+Technol+Ther%22%5Bjour%5D&sort=date&sort_order=desc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top